MARC보기
LDR00000nam k2200205 k 4500
001000000051647
008130909s2013 ulk 000a kor
040 ▼a 211001 ▼c 211001 ▼d 211001
090 ▼a 기타 ▼b 2013-08
1001 ▼a 노창호
24510 ▼a 글로벌 중견기업 육성정책 현황과 정책적 시사점 / ▼d 노창호 저.
260 ▼a 서울 : ▼b 한국산업단지공단, ▼c 2013.
300 ▼a 19 p.
44000 ▼a 산업단지 Issue & Report ; ▼v 2013-08
504 ▼a 참고문헌 포함.
653 ▼a 중견기업 ▼a 중소기업
8564 ▼u http://www.kicox.or.kr ▼z 한국산업단지공단
915 ▼a 연구보고서
00520130909140915