MARC보기
LDR00000cam k2200205 k 4500
001000000047835
008120724s2012 ulk 000a kor
040 ▼a 211001 ▼c 211001 ▼d 211001
090 ▼a 기타 ▼b 2012-06
110 ▼a 기업은행 경제연구소
24510 ▼a 현장 맞춤형 중소기업 정책 과제 : ▼b 10대 정책을 중심으로 / ▼d 기업은행 경제연구소 편.
260 ▼a 서울 : ▼b 기업은행, ▼c 2012.
300 ▼a 301 p.
653 ▼a 중소기업 ▼a 현장맞춤 ▼a 중소기업금융시스템 ▼a 창업
710 ▼a IBK 경제연구소
915 ▼a 연구보고서
00520120809143405